Odmena advokáta - Advokátska kancelária JUDr. Imrich Hrubý Michalovce - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Odmena advokáta

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č.  586/2003 Z.z. o advokácii, advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.
Odmena advokáta v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom (zmluvná odmena), ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena
V zmysle vyhlášky sa zmluvná odmena sa určuje nasledovne:
  a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
  c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
Spôsoby určenia zmluvnej odmeny sa môžu kombinovať.

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť buď za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období (resp. na neurčitý čas) alebo za úplné vybavenie veci (súboru vecí).

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Tarifná odmena
Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

V zmysle ustanovenia § 15 hore uvedenej vyhlášky má advokát popri nároku na odmenu aj nárok:
  a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
  b) na náhradu za stratu času

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky